Regulamin

Przebieg zgłoszenia i sprawne postępowanie związane z naprawą wyrobu uzależnione jest od dokładnego wypełnienia wszystkich pól formularza oraz szczegółowego opisania usterki. W wypadku zgłoszeń napraw gwarancyjnych konieczne jest podanie daty zakupu.

Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi.

Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu ( w szczególności paragon, faktura, rachunek)

Warunki (termin, sposób wykonania naprawy, płatność) napraw pogwarancyjnych uzgadniane są między serwisantem i osobą zgłaszającą naprawę. Naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie.

Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacji spowoduje odesłanie go Klientowi do uzupełnienia, co skutkować będzie wydłużeniem czasu niezbędnego na rozpatrzenie reklamacji.

 Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji.

Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.

Producent udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej na formularzu reklamacji.

W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe Producent informuje Reklamującego w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.

Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Producenta.

Koszt nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego (dojazd, ewentualna naprawa) ponosi Klient.  Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Producenta w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.